Phân Đạm (N)

Nitơ (N) đóng vai trò rất quan trọng, quyết định quá trình sinh trưởng, phát triển và hình thánh năng suất cây trồng. Nitơ còn quyết định quá trình trao đổi dưởng chất và năng lượng cây trồng.

Nitơ đóng vai trò quyết định trong quá trình  quang hợp thực vật.

Vì vậy N rất nhạy cảm và có tác dụng hại đến năng suất cây trồng nếu cây trồng thừa hay thiếu N.

Việc thừa Nito có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sinh trưởng, phát triển và hình thành năng suất ở cây trồng. Cây sinh trưởng quá mạnh, thân lá tăng nhanh mà mô cơ giới kém hình thành nên cây rất yếu, dễ lốp đổ, giảm năng suất nghiêm trọng và có trường hợp không có thu hoạch.

Thiếu Nito cây sinh trưởng kém, chlorophyll không được tổng hợp đầy đủ, lá vàng, đẻ nhánh và phân cành kém, sút giảm hoạt động quang hợp và tích lũy, giảm năng suất.